Stram styring eller elastik i metermål? Cloud giver adgang til hidtil uopnåelige muligheder for kontrol, prioritering og styring af omkostningerne ned i de mindste detaljer. Imidlertid rummer cloud også en risiko for, at omkostningerne løber løbsk, når der – i teorien – er adgang til uendelige mængder compute.

Dette er clouds paradoks: Den totale frihed har altid en iboende risiko for tab af kontrol.

Derfor er en strategisk og velinformeret beslutningsproces og bevidst prioritering en fast bestanddel, når man benytter cloud.

Det nødvendige datagrundlag
I første omgang er det vigtigt at sikre sig, at fundamentet er på plads. Der findes ikke et quick fix, og hvis mål og ambitioner skal indfries, må man begynde med at sikre sig, at man har de nødvendige data, der skal til for at have en kvalificeret dialog om prioriteringen og efterfølgende foretage informerede valg. Heldigvis tilbyder AWS med AWS Cost Explorer et af markedets bedste services til både indsamling og analyse af forbrug og cost på tværs af hele AWS-infrastrukturen og services for et fuldstændig og meget detaljeret indblik i, hvor, hvordan og hvornår forbruget af ressourcer fordeler sig.

ROI på forretningsniveau
Med datagrundlaget på plads, kan dialogen med brugerne af AWS-services indledes. I den forbindelse er det væsentligt at sikre sig, at den accountstruktur, man har for sine AWS-konti, afspejler organisatoriske eller logiske enheder. På den måde sikre man sig, at man kan analysere og prioritere omkostninger for de enkelte organisatoriske enheder, som forbruger AWS services. Det skal relateres til det formål, der er med forbruget af AWS-services, således at man kan forholde sig til spørgsmålet om værdi vs. omkostning. Eller ROI.

For eksempel kan et højt forbrug af Sagemaker give god mening for den ene forretningsenhed, fordi der er en hyppig iteration af AI/ML-modeller, som giver forretningsmæssigt stort afkast, mens det for en anden forretningsenhed kan være et udtryk for en ikke gennemtænkt opsætning, således at nye AI/ML-modeller igangsættes for ofte i forhold til, hvad det giver af forbedring i predictions.

Man kunne også forestille sig, at en applikation kan omskrives til at anvende microservices, og at dette ville gøre den omkostningseffektiv i forhold til nuværende set-up. Men spørgsmålet, man bør stille sig selv som virksomhed, er, om omkostningerne i forbindelse med omskrivning af en legacy applikation står mål med de økonomiske gevinster, der kan realiseres ved en komplet omskrivning til anvendelse af microservices.

Paradokset i Gevinsten
Pointen er, at cloud – hvis alle de mange fordele, herunder muligheden for cost-optimering – skal indfris, er det lige så meget en organisatorisk som en teknisk proces, og at man hverken kan springe over eller håbe på et quick fix. Der er ikke en standard eller en one size, og aktiv stillingtagen på basis af valide data er nødvendig.

Men dette er – paradoksalt nok – samtidig den store gevinst ved cloud: At man kan få en orkestrering og et setup, der er afstemt ned i mindste detalje, og prioritere sit spend præcis der, hvor der er behov, og det giver værdi.

Helt kort
I opsummeret form er den indledende og grundlæggende proces, hvis man vil i mål med den optimale cost-optimering:

  • Opdel AWS-accounts i logiske enheder, som afspejler de områder, hvor det giver mening at følge op på AWS-forbruget.
  • Brug AWS Cost Explorer til at opnå et detaljeret billede af omkostningerne ved alle services, virksomheden benytter i AWS.
  • Initier diskussionen i organisationen fordelt på forretningsenheder om forbruget: Giver det mening, giver det tilstrækkelig ROI og er prioriteringen således optimal.

For yderligere information om mulighederne for cost-optimering med AWS:
Partner Tue Lystrup
contact@keycore.dk
+45 70555404

Scroll to Top